Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 6 juni 2021 om 10.00 uur

kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds E. Plaisier
Organist: D. van Egmond

Doopdienst Roran.

Er gelden Coronamaatregelen, o.a. dient u te reserveren. Dat kan via kerkdienstuitgeest@gmail.com 

Hier leest u meer over de maatregelen.  

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.
In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.


 


Liturgie

VOORBEREIDING

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Psalm 105: 1,3                Loof God de Heer en laat ons blijde

Bemoediging en groet
voorganger:                      Onze hulp is in de naam van de Heer
gemeente:                       die hemel en aarde gemaakt heeft.
voorganger:                      de Heer zij met u
gemeente:                       ook met u zij de Heer.

Drempelgebed

DOOP

Lied                                     Kind wij dragen je op handen

We gieten water in de doopvont

Inleiding

Doopouders aan het woord

Doopgebed

Lied 344              “klein credo”                                   allen gaan staan

Geloften (gemeente en doopouders)

Doop en handoplegging

Uitreiking doopkaars en kinderbijbel

Verwelkoming                
Gemeente, draag Roran in uw gebeden en ga met hem de weg van het Koninkrijk.
Gemeente:          Welkom kind van God,
                            welkom in de kerk van Christus,
                            wereldwijd en in ons midden.

Lied 8b               Zie de zon, zie de maan

DIENST VAN HET WOORD

Lezing                Johannes 4: 1-30

Lied 188             Bij de Jakobsbron

Overweging

Orgelspel

Lied 1000           Wij zagen hoe het spoor van onze God

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Lied 653: 1,3,7                 U kennen, uit en tot U leven

Zegen

Orgelspel

terug