Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
do 24 dec 2020  om 21.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier
Kerknachtdienst Uitgeest
Ouderling: mevr. Wiegman ook lector.
Organist: Dhr. van Egmond

Kerstnachtdienst.

Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren.
 

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.


Liturgie hieronder.
 Knipkunst: Janna van Zuylen
Uitleg knip/tekenprent:

Coronavorm:              Covid 19 in kersttijd
In het grote hart:        de kerstboom met de kerk in Coronatijd in het midden.
Hart boven:                liefde voor elkaar en de wereld.
Anker:                        de hoop op vrede en vrijheid (twee duiven)

De regenboog staat voor de hoop dat alles weer goed komt.
De zwarte ondergrond staat voor deze donkere/moeilijke tijd,
Het licht in het midden! De geboorte van Jezus.

Liturgie

Welkom


Aansteken van de Paaskaars

Cantorij zingt :
                       

‘O Kerstnacht schoner dan de dagen’

O kerstnacht, schoner dan de dagen
hoe kan Herodes licht verdragen
dat in Uw duisternisse blinkt
en wordt gevierd en aangebeden.
Zijn hoogmoed luistert naar geen reden
hoe schel die in zijn oren klinkt.
                       

‘Hoor, de Englen zingen d’eer’

Hoor de englen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor de englen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer
Hij, die heerst op ’s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor de englen zingen d’eer
van de nieuwgeboren Heer.


‘Nu zijt wellekome’

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bethlem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten uit zo verre land
zij zochten onze Here met offerand.
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.                    


Bemoediging en groet

Lied :   ‘Uit het duister hier gekomen’
                          
Uit het duister hier gekomen,
mensen van de wereldnacht
onbestemd verward in dromen,
niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat,
als een ster van dageraad.

Nacht waarin zou zijn geboren,        
die de naam heeft dat Gij redt.
Morgentaal in onze oren,
hemel op ons hoofd gezet.
Ogen wenkend woord van U,
nieuw getijde dat is nu.


Gebed

Lezing: Jesaja 8: 23b – 9: 7 Afwisselend gezongen en gelezen.

Het volk dat in het duister wandelt
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden, luister,

Gij die hier woont in ’t dal der tranen
en van de schaduwen des doods,
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots
Hij zich zijn witte weg zal banen.

Hij komt met vrede; en geen rampen
geen oorlog en geen bitterheid
zal er meer zijn, geen kind dat schreit,
geen laarzen die in het donker stampen.

Geen liefde gaat er meer verloren,
de onderdrukking is voorbij.
De dood is dood, nu juichen wij
er is een kind voor ons geboren.

Er is een zoon voor ons gegeven,
de zoon van God die Koning is,
die ’t licht is in de duisternis,
de weg, de waarheid en het leven.

En alle andere vreemde namen:
die wonderlijke Raadsman heet,
omdat Hij de geheimen weet
van hemel en van aarde samen.

En sterke God, die de gebeden
verhoren zal, die overwint.
Eeuwige Vader heet dat kind,
en Vorst van eindeloze vrede.

Dan zal de aarde voor ons allen
het land van melk en honing zijn,
het kind van God zal koning zijn,
nooit zal de troon van David vallen.

En alle, alle mensen samen
die zullen voor zijn aangezicht
staan zingen in het grote licht.
En Hij kent allen bij hun namen.


Lezing: Lucas 2: 1 – 20, met harpspel als intermezzo

Lied :   ‘Stille nacht’

Solo: 
Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Cantorij:
Hulploos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge͜͜ op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, Heilige nacht!
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Overweging

Orgelspel


Lied :   ‘O kind van het licht’

O kind van het licht, o ster in de nacht,
jij hebt je Vaders wil volbracht.
Gekomen uit het hemels rijk,
ben jij als mens aan ons gelijk.
O kind van het licht, o ster in de nacht.


O kind van het licht, o ster in de nacht,
sinds Jij hier naar de mensen lacht,
zet God zijn grote hemelzaal
weer open voor ons allemaal.
O kind van het licht, o ster in de nacht.


O kind van het licht, o ster in de nacht,
wat is dat lief door God bedacht:
dat onze aarde in een kind
de hemel en haar huis hervindt.
O kind van het licht, o ster in de nacht.
Gebeden – stil gebed – Onze Vader


Lied 496 : ‘Een ster ging op uit Israël’

Een ster ging op uit Israël
na duizend en één nacht.
Een oud verhaal werd doorverteld,
een lied klonk onverwacht.
Dit was het uur van onze God,
een mensenzoon gelijk,
die onze naam draagt en ons lot,
die nacht begon zijn rijk.

De herders hebben het gezien
in de geboortestal:
daar was het vrede en sindsdien
zingt elk dat overal.
Daar was het leven argeloos,
verlosten waren zij.
Dor hout ging bloeien als een roos,
woestijn werd tot een wei.

Gij morgenster en mensenzoon,
breng ons de nieuwe tijd,
waarin de wereld wordt bewoond
door uw gerechtigheid.
Dan is uw heil aan ons geschied,
u allen even na, -
dan zingt de schepping weer dit lied
tot in de gloria.

Zegen, beantwoord met ‘Amen’.


Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger:   
ds. Evelien Plaisier
Orgel:   Dirk van Egmond
Ambtsdrager en lector:   Koosje Wiegman
Leden van de Cantorij o.l.v.:   Cora de Lange
Solozang:   Jet de Boer
Harp:   Eana Oldenburger
Blazers voorafgaand aan de dienst:   Jinke van de Lageweg, Matthijs van de Lageweg, Bente Visser

Collecte :
de 1e collecte is bestemd voor Solidaridad. Klik hier voor meer informatie en rekeningnummer.
de 2e collecte is bestemd voor de eigen kerk:  NL17 RABO 0363 4026 83 t.n.v. Protestantse Gemeente te Uitgeest-Akersloot

Voor verdere informatie over de activiteiten van onze kerkgemeenschap, kunt u deze website verder bekijken: http://www.kerkuitgeestakersloot.nl of u kunt zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. 

Voor kinderen zijn er geregeld speciale activiteiten. Wilt u hier informatie over, kijk hier of stuur een berichtje naar: nanette@baso.nl

Voor informatie over de cantorij kunt u contact opnemen met mw. Cora de Lange-Slings, tel. 0251 – 310994 of coraslings@hetnet.nl
Repetities op woensdagavond om 20.00 uur. 

terug