Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 31-01-2021 om 10.00 uur

Alleen online te beluisteren.

meer details

 
Collecte januari

De Brug in Uitgeest meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
zo 6 dec 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Cantorij
Morgenuur Uitgeest
Organist: Dhr. H. Kelder

Een avonduur op de gebruikelijke manier kan niet in verband met de Coronamaatregelen. Vandaar nu een morgenuur.

Er gelden Coronamaatregelen. Hier leest u er meer over. 

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

In de kerk is een ringleiding aanwezig.

De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

 


LITURGIE

Uit psalm 27Welkom en mededelingen
 
 De Paaskaars wordt aangestoken
 
Acclamatie:


Stem: Johannes 1 : 23

Hij zei:’Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.

Stem: Johannes 1 : 19—23
 
19 Dit is het getuigenis van Johannes.
De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’
20Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’ 21Toen vroegen ze hem:’Wie dan? Bent u Elia?’Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’        ‘Nee,’antwoordde hij.
22’Maar wie bent u dan?’vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben—wie zegt u zelf dat u bent?
 23Hij zei:’Ik ben de stem die roept in de woestijn:
“Maak recht de weg van de Heer”,
zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.
 

Jesaja 40 : 3 t/m 5
 
3 Ik hoor een stem die roept: ’Maak in de woestijn een weg voor de Heer. Maak de weg vrij voor onze God.     
4 Maak de bergen minder hoog en de dalen minder diep. Maak het land, vlak, en zorg dat de rotsen verdwijnen. 5Want de machtige Heer zal komen. Alle mensen zullen hem zien. Dat heeft hij zelf beloofd!’
 
 
NLB: 455
 
1.Het zal geschieden in de laatste dagen
   dat God verschijnt met macht en majesteit
   en in zijn licht de dageraad laat komen
   die onze duisternissen weg doet stromen.
   Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid
   als onderkomen van zijn welbehagen.
 
2.Het zal geschieden in de laatste dagen
   dat de gezalfde Gods de vrede sticht
   die alle boosheid breekt en doet bedaren,
   om in de Geest des Heren te bewaren
   wat groeit in groot geduld en in het glanzend licht
   van vaderlijke troost het leed zal dragen.
 
 Stem:

Gelukkig dat
het licht bestaat

en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er vandaan

kom, van het licht
of hoe dat heet.

Hans Andreus

Lied:
 1.Al laat geen zon zich zien door wolken, zwaar en dicht,
    ook als verborgen bron omgeeft hij ons met licht.
 
2.Zelfs in de diepste nacht ken ik de zekerheid
   dat mij de morgen wacht. Het licht heeft alle tijd!
 
3.Al lijkt de hemel dicht, en God verleden tijd,
   in liefde schijnt zijn licht en tegenwoordigheid.
 
4.Ik wordt zijn Naam gewaar, hij krijgt voor mij gezicht,
   Want ik herken hem aan de stralen van zijn licht.
             
Stem:

 Verwachten is hoopvol leven, uitzien naar een sprankje licht,
 als een ster in de nacht. Verwachten is uitzien naar een nieuwe toekomst, verborgen in een kind,
 Als een zaadje, als een vrucht, als een belofte van een nieuw leven opnieuw in uw Licht.
 
 
Kaarsenmoment,

Namen worden genoemd en kaarsen worden aangestoken.

Lied: Illumina
 
Laat er licht in ons hart, in ons leven zijn: Illumina
Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
Licht van boven, van binnen, van eeuwigheid
Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn: Illumina
 
Marten Kamminga
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan.
Zegen ons allen met het licht van uw ogen.
 
Onze Vader, in de hemel
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
 
Lied: Ruimte, waar het licht kan komen.

Ruimte, waar het licht kan komen,
wind kan waaien, adem stromen.
Ruimte die doet leven.
Stilte waar je God kunt horen,
open hart en open oren.,
stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan.
Geest van God, raak gij ons aan,
dat wij opengaan.

Zegening
 
 Wij zegen elkaar staande door lied
 
 
 
Achterblad:
 
De hemelen vertellen Gods eer
En overal zijn heerlijkheid
Het is te zien, wereldwijd
Het is een wonder, steeds weer.

Hij laat de zon ontwaken, elke dag
Die alom helder licht verspreidt
Ten gunste van heel de mensheid
Dat iedereen er van genieten mag.

Heb ontzag, want de Heer is rein
Op Hem kan ik altijd vertrouwen
Hij wil mij in liefde aanschouwen
Daar kan ik heel zeker van zijn.

Heer, U houdt mij vast in mijn bestaan
Ik tracht te leven naar Uw wil en gebod
U blijft altijd betrokken met mijn lot
En laat mij nooit alleen verder gaan.

(Woorden uit psalm 19)
Fedde Nicolai 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

terug