Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 05-02-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 07-02-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte 5 februari 2023

Pakistan meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Beleidsplan Beleidsplan

Hier vindt u het definitieve beleidsplan. Het is gemaakt door een groepje bestaande uit Corrie de Bruijn, Sander Kloosterhof, Nanette Oldenburger, Bert Tigges en Koosje Wiegman. De basis van dit plan is de uitkomst van de gemeenteraadpleging op de Startzondag in 2014 en de Missie en visie die geformuleerd werden op de Inspiratiedag voor kerkenraad en werkgroepen afgelopen voorjaar. 
Opmerkingen en aanvullingen van gemeenteleden zijn er in verwerkt. Op Startzondag 20 september heeft de gemeente ingestemd met het beleid voor de komende tijd.
Naast de kolom met het beleid dat we willen maken, ziet u een kolom met Actie. Hierin kunt u lezen welke personen of werkgroepen gevraagd worden dat beleid verder uit te werken en eventueel uit te voeren. 

 

Beleidsplan Protestantse gemeente Uitgeest - Akersloot


Korte typering burgerlijke gemeente

Onze kerkelijke gemeente omvat de twee dorpen Akersloot en Uitgeest. In beide dorpen hebben we een fraaie kerk staan in het dorpshart. Deze kerkgebouwen worden, afwisselend, gebruikt voor de kerkdiensten. Ook worden er veel andere activiteiten in georganiseerd.
Zowel Akersloot als Uitgeest zijn redelijk welvarende dorpen met een bevolkingsopbouw waarin veel jonge gezinnen zijn. In Akersloot wonen ongeveer 5000 mensen, in Uitgeest 13.000. Ongeveer de helft van de bevolking is op papier rooms katholiek en 4% protestants. Beide plaatsen hebben hun dorpse karakter kunnen behouden, vooral in de oude kern. In beide dorpen zijn ook nieuwbouwwijken verschenen met een wat ander karakter. De dorpse gemeenschapszin is hier minder prominent.


Korte typering kerkelijke gemeente

We zijn een eigentijdse en levendige protestantse gemeente met aandacht voor de rijkdom van de traditie én met een vertaling naar onze eigen tijd er van. Typerend voor een protestantse gemeente in Noord-Holland zijn verschillende elementen. Hadden de hervormde gemeenten in Akersloot en Uitgeest vroeger een tamelijk vrijzinnige inslag, tegenwoordig kenmerkt onze gemeente zich door een wonderlijke mix van voorheen hervormd en gereformeerd, orthodox en vrijzinnig, progressief en conservatief, links en rechts. Deze enorme verscheidenheid is ontstaan vanaf de jaren zestig toen de industrie in vooral de IJmond begon te groeien. Het mooie aan onze gemeente is dat deze verscheidenheid aan mensen over het algemeen niet tot diepgaande meningsverschillen leidt, maar dat het juist lukt om met elkaar in gesprek te blijven en samen deze ene gemeente te laten bloeien.
In het begin van de zeventiger jaren is de Hervormd Gereformeerde Federatie Uitgeest/Akersloot gegroeid uit de samenwerking van de hervormde gemeente Uitgeest en Akersloot en de wijk Uitgeest van de gereformeerde kerk van Krommenie. Later is de wijk Akersloot van de gereformeerde kerk van Heiloo hierbij aangesloten.
Inmiddels heten we de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot.
 
Er zijn anno 2015 714 leden waarvan  510 in Uitgeest, 186 in Akersloot en 14 in omliggende dorpen. De leeftijdsopbouw van de gemeente is evenwichtig, het betrokken deel vergrijzend. Er zijn ongeveer 120 mensen actief in allerlei commissies en activiteiten. Op een gewone zondag schommelt het aantal kerkgangers rond de 40. Alhoewel we een relatief kleine gemeente zijn, zijn er wel veel activiteiten. Er is een levendig winterwerk met gesprekskringen rond aansprekende thema’s, een cantorij, kindernevendienst, ouderenbezoek, de Postma-stichting, oecumenisch werk i.s.m. de rk-kerk  in Akersloot. De belangrijkste vraag op dit moment is hoe we de dertigers en veertigers (vaak drukbezette ouders) meer kunnen betrekken bij het kerkenwerk en de zondagse kerkdiensten.

 

Inleiding beleidsplan

Als je onze gemeente zou moeten beschrijven dan kan dat het beste als een veelkleurig boeket: we zijn een groep mensen met elk een eigen achtergrond, en ook vaak een eigen manier van geloven. We schrijven elkaar en anderen niet voor wat en hoe we moeten geloven. Wat ons bindt is de verwondering over het leven in al zijn facetten. Samen zoeken we naar sporen van God, in de maatschappij en de mensen om ons heen. Dat doen we op heel verschillende manieren: door de kerkelijke bijeenkomsten en ook in gespreksgroepen, cursussen, lezingen en andere activiteiten.
 
We proberen dat met elkaar als gemeente handen en voeten te geven.
Daarvoor hebben we een beleidsplan, dat in de afgelopen seizoenen ( 2013 – heden) onder de loep is genomen en vernieuwd.
Dit nieuwe plan is tot stand gekomen n.a.v. interne gesprekken van de kerkenraad en gesprekken van de kerkenraad met de gemeenteleden  (Startzondag 2014) over de thema’s vieren, leren en dienen. Rode draad in die gesprekken was ‘keuzes maken’: als we voor onze gemeente minder geld en vrijwilligersuren ter beschikking hebben, waar kiezen we dan voor, waar hechten we het meeste belang aan?
 
Deze gesprekken mondden uit in een bezinnings- en inspiratiedag van de kerkenraad en leden van de diverse werkgroepen (maart 2015) met als thema ‘Dromen en bouwen’. De centrale vraag was: ‘waar dromen we als gemeente van en wat willen en kunnen we daarvan waar maken?’
Er werd gezamenlijk een missie en een visie opgesteld.
Met die missie en visie is een kleine werkgroep aan de slag gegaan om dit in een nieuw beleidsplan te verwerken.
 
Het beleidsplan is meteen een actieplan. In de linkerkolom de dingen die we als gemeente willen n.a.v. de keuzes die we gezamenlijk gemaakt hebben.
In de rechterkolom suggesties hoe en door wie het ten uitvoer te brengen.
 
Dit plan, of onderdelen daarvan, dient jaarlijks geëvalueerd te worden.


 

Missie en visie:

Waartoe?
Wij willen een vindplaats zijn van Gods liefde, liefde voor ons en voor elkaar.
 
Hoe?
Wij maken ruimte voor verschillende manieren van inspiratie
Wij geloven in de kracht van samen ontmoeten, doen en delen
Wij stralen uit wat ons bezielt 

Beleid 

1 Vieren en leren: wij maken ruimte voor verschillende manieren van inspiratie

 Het leren is hier gerelateerd aan het vieren: bv. de preek in de kerkdienst
 
  Beleid                        Actie
Zondag 's één kerkdienst Als er geen ochtenddienst is, zouden gemeenteleden zelf het initiatief kunnen nemen voor een ander soort ontmoeting.
De kerkenraad faciliteert, maar organiseert niet.

 
Voor de werkgroep Kerkdienst en liturgie:
. Op een (of meer) vaste zondag(en) in het jaar een    lekenpreek.
. op jaarbasis een aantal bijzonder diensten plannen op      vaste momenten bv 1e zondag van de maand 
 
De kerk is een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
De kerkdienst moet zo’n vorm hebben, dat die toegankelijk is voor alle leeftijden.
Dit vormgeven is een taak voor de (nieuwe) predikant.
Het staat gastpredikanten vrij de traditionele liturgie te volgen.

Voor de kindernevendienst:
De kinderen gaan tijdens de kinderneven-dienst naar een aparte ruimte voor een Bijbelverhaal e.d.
Dit vanuit de behoefte om de kinderen kennis te laten maken met de basisverhalen uit de Bijbel.
Goede voorbeelden: het kinderkerstfeest, Paas- en kerstontbijt
 
Liedboek: structureel nieuwe liederen uit het Liedboek introduceren en aanleren. Voor de Cantorij: Hierbij zouden Cantorijleden een rol kunnen spelen.
 
De Cantorij: voortbestaan is wenselijk i.v.m. vieren en als ontmoetingsplaats van mensen.
 
Voor de kerkenraad: welk budget hoort hierbij?
Oecumene: de ontmoetingen met andere geloofsgemeenschappen vinden wij belangrijk.
 
Het Oecumenisch beraad in Akersloot werkt goed.
Voor de RK kerk in Uitgeest de deur openhouden.
 
Zolang het mogelijk is, gebruiken we beide kerkgebouwen. Voor de kerkrentmeesters: Hoe gebruiken we de kerkgebouwen praktisch, i.v.m. stookkosten, orgel enz.
 
 

2 Dienen en leren: Wij geloven in de kracht van samen ontmoeten, doen en delen

 Het leren is hier gerelateerd aan pastoraat: ontmoeten en met elkaar in gesprek over wat ons bezielt.

 
Beleid Actie
Pastoraat:
- Ouderenwerk 75+ Het ouderenwerk hoort bij de Werkgroep Pastoraat, maar is in de praktijk vooral werkterrein van de diaconieHet is belangrijk dat de diaconie dit continueert.
 
- Gemeentewerk voor de leeftijdscategorie
  40 tot 75 jaar
De ouderen (60+) in deze groep participeren in de gesprekskringen.Het jongere deel valt buiten beeld. Wat willen zij van/met de kerk?
Een vraag en taak voor de nieuwe predikant. Welke rol kan die hierin vervullen?

 
- Jeugdwerk voor ouders en hun jonge       kinderen: gesprekskring over geloofsopvoeding    (Jong en ouder) en Kindernevendienst
       
Dit vraagt zorgvuldige opbouw: zij zijn de toekomst van onze gemeente. Zonder betrokken ouders bereik je de kinderen niet. Een taak voor de nieuwe predikant.
 
- Jongerenwerk voor thuiswonende kinderen van   12 –  18 jaar
 
Hoe blijven we met hen in contact en wat kunnen we ze bieden? Er is al een initiatief van enkele ouders. Een taak voor de nieuwe predikant.
 
- Gezamenlijke activiteiten die gemeenteleden      zelf initiëren.
 
Deze activiteiten (bv. eetgroep) worden waar nodig gefaciliteerd door de kerkenraad.
 
- Omzien naar elkaar: het wijkenwerk
 
Taak van de Werkgroep Pastoraat.
Werkt dit goed?  Is er genoeg zicht op elkaar?

 
Diaconie  
Financiële ondersteuning van projecten in binnen- en  buitenland Heroverweging van het beleid:
- Aan welke projecten geef je: vooral voor basisbehoeften     of ook meer?  
- Hoe ga je om met het vermogen?
- (Wezenlijk) interen op vermogen of alleen het rendement   uitgeven?
 
Ondersteuning van individuele gevallen
 
 
 

3 Communiceren: Wij stralen uit wat ons bezielt

 Wat bezielt ons, waar worden we door gedreven? Zie 1 en 2.
 
Beleid Actie
Directe interactie van kerkgemeente met de maat- schappij:

- Een platform bieden voor maatschappelijke 
  discussies c.q. activiteiten- Betrokkenheid bij de diaconale collectes door goede   voorlichting over de collectedoelen


- Netwerken en communiceren naar buiten


Kerkenraad en predikant geven de voorzet. 
Ook de Werkgroep Pastoraat kan hier een grote rol in spelen, bv. over ouderenzorg.
De king Levensbeschouwelijke lezingen draagt hier aan bij.

Voor de diaconie: Op de website, in Samen Onderweg en door (indien ter zake doende)
gastsprekers in de kerkdiensten zoals nu al gebeurt

Is dat een taak voor de predikant?
Communicatie via de website en Samen Onderweg:

- Intern: vooraf  de gemeente betrekken bij het (veranderende) beleid


- extern
 


De PR commissie: deze is onderbemand en moet uitgebreid worden.

Beleid van de kerkenraad: hoe en wat presenteren we naar buiten?
 

 
 
  

 
terug