Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 05-07-2020 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
Collecte juli

Artsen Zonder Grenzen meer

 
 
Privacybeleid Privacybeleid
PRIVACYBELEID PROTESTANTSE GEMEENTE UITGEEST-AKERSLOOT

De Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot  verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk  informeren. In dit ‘privacy statement’ geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.

Doel van het beleid
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Wij nemen bij het verwerken van persoonsgegevens zorgvuldigheid in acht.  Ons doel is de bescherming te waarborgen en de leden van onze kerk over het gebruik van persoonsgegevens te informeren.
Wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens is  het zogenoemde ‘gerechtvaardigde belang’. Om de activiteiten van de kerk mogelijk te maken is het kunnen beschikken over persoonsgegevens noodzaak. ‘Verwerken’ is een ruim begrip en betreft alle handelingen van verzamelen tot en met vernietigen van persoonsgegevens. Zonder persoonsgegevens is het niet mogelijk als kerk te functioneren en contact met de leden te onderhouden.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u als persoon zeggen. Bijvoorbeeld  naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook de voornaam samen met de geboortedatum; deze kunnen dan tot een persoon herleid worden. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens (daarover zo meer).

Om welke gegevens gaat het?
De volgende gegevens zijn/worden in de ledenadministratie opgenomen:
Naam en voornamen. Woonplaats, straatnaam, huisnummer, postcode. Geslacht. Geboortedatum en – plaats. Burgerlijke staat. Doop. Belijdenis. Inzegening huwelijk of andere levensverbintenis. Datum overkomst uit een andere gemeente of vertrek naar een andere gemeente. Datum beëindiging lidmaatschap van de kerk. Datum van overlijden.
Voor het verzenden van de wekelijkse Nieuwsbrief en de jaarlijkse stukken voor de Kerkbalans worden aanvullend emailadres en telefoonnummer opgeslagen.

Van wie verwerkt de PG Uitgeest-Akersloot  persoonsgegevens?   
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct een relatie hebben. Dat zijn onze leden zoals deze in onze plaatselijke ledenadministratie vermeld staan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Iedereen heeft in de kerk een gedeelde verantwoordelijkheid voor de privacy. In principe is de gemeente (kerkenraad) of de diaconie als rechtspersoon aanspreekbaar. Als het om de verwerking gaat is namens de kerkenraad de ledenadministrateur (kerkelijk bureau) verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast verwerken de penningmeesters van de kerkrentmeesters en de diaconie persoonsgegevens. Tenslotte verwerken de leden van de werkgroep Kerkbalans persoonsgegevens.
Als er hulpvragen van buiten de gemeente komen die de diaconie honoreert dan worden ook financiele afspraken vastgelegd.
Landelijk is in de kerkelijke ordonantie bepaald dat eenieder die vanuit een functie gegevens uit de kerk krijgt, gebonden is aan geheimhouding.

Verwerkt de PG Uitgeest-Akersloot ook bijzondere persoonsgegevens?
Naast de gewone persoonsgegevens bestaan er bijzondere persoonsgegevens. Dit  zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ook een BSN-nummer is een bijzonder gegeven. Deze mogen niet zomaar door ons geregistreerd worden.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Regel is dat wij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken.

Hoe gaat de PG Uitgeest-Akersloot met mijn persoonsgegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de kerk.

Hoe wordt met beeldmateriaal omgegaan?
Foto’s en filmpjes  van deelnemers aan activiteiten van de kerk mogen gemaakt worden. Deze mogen echter niet zomaar gepubliceerd worden. Publicatie mag alleen in interne media zoals de wekelijks Nieuwsbrief en het kerkblad Samen Onderweg omdat deze alleen voor leden bestemd zijn. Leden moeten zich wel kunnen uitschrijven voor de Nieuwsbrief.
In openbaar toegankelijke media zoals de website mag publicatie alleen met toestemming van de betrokkenen tenzij iemand bijvoorbeeld op de rug gefotografeerd is en de foto niet naar een persoon herleid kan worden. Met het publiceren van beeldmateriaal op de website moet selectief worden omgegaan.
Wij verwerken geen gegevens van kinderen online. Beneden de leeftijd van 16 jaar zou daarvoor trouwens toestemming nodig zijn van degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen. Voor het plaatsen van foto’s e.d. op onze website van kinderen beneden 16 jaar is eerst toestemming van de ouders/verzorgers nodig.

Kan ik bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens. U vraagt dan aan de ledenadministrateur om inzage. U kunt rectificeren als er iets niet goed verwerkt is. Ook kunt u vragen het aantal gegevens te beperken.

Uitwisseling van persoonsgegevens
De PG Uitgeest-Akersloot kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.
Intern beschikt alleen de landelijke ledenregistratie van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) over uw persoonsgegevens.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het  lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven produceren.  Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. De overige gegevens worden na 1 jaar vernietigd.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
De bestanden worden beveiligd met sleutels en wachtwoorden. Mochten er op het gebied van beveiliging nieuwe en goede ontwikkelingen zijn, dan passen we deze toe.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de PK Uitgeest-Akersloot kunt u altijd contact opnemen met de ‘contactpersoon bescherming persoonsgegevens’ van onze plaatselijk kerk de heer Gerrit-Jan Huisman (gjh@casema.nl; tel. 0251-310369). Deze beschikt niet zelf over de persoonsgegevens  maar zorgt wel voor de beantwoording van uw vragen. Ook kunt u voor klachten terecht bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens die de bescherming van persoonsgegevens bewaakt.
Overheidsinstanties, zorg- en onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties met een grote personeelsadministratie zijn verplicht een functionaris aan te stellen voor de gegevensbescherming. Aan een dergelijke functionaris worden allerlei eisen gesteld.
Vrijwilligersorganisaties zoals de onze waarbij minder risico bestaat op misbruik van gegevens  zijn hiertoe niet verplicht maar doen er wel verstandig aan een aanspreekpunt aan te wijzen. U kunt daarom bij de genoemde contactpersoon  terecht.

Datalekken
Mochten gegevens, ondanks de zorgvuldigheid die wij in acht nemen, per ongeluk belanden bij iemand of een instantie die met deze gegevens niets te maken heeft dan herstellen wij onmiddellijk  de fout en informeren u daarover. Als u zelf een datalek constateert benader dan direct de contactpersoon. Ook kunt u een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Evaluatie
U kunt de versie van dit Privacy Statement terugvinden op de website kerkuitgeestakersloot.nl. Eens in de twee jaar evalueren wij het privacybeleid. Hierover informeren wij u via de website en Samen Onderweg.

 
terug