Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het financieel beheer van de gemeente berust bij het College van Kerkrentmeesters.
Deze moet ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om bijvoorbeeld het salaris van de predikant en kerkelijke medewerkers te betalen.

 

Het college van kerkrentmeesters bestaat momenteel uit:

Dhr. G.J.Huisman, voorzitter tel. 0251-310369
Dhr. Bovendorp, secretaris tel. 0251-313770
Toegevoegde lid:  
Dhr. A. Blok tel. 0251-317090
Dhr. D.J. de Lange tel. 0251-310994

Contact per e-mail:   kerkrentmeesters@kerkuitgeestakersloot.nl

Administrateur:  
Dhr. C. Vroegop             tel. 0251-313047

Contact per e-mail: administrateur@kerkuitgeestakersloot.nl
 

De kerkrentmeesters zijn belast met het beheer van de materiële zaken van de kerk en het bijeenbrengen en beheren van het geld dat daarvoor nodig is.

Taken van de kerkrentmeesters:

 • het onderhoud van de twee kerken, orgels, de  kosterswoning/jeugdhuis en de pastorie;
 • het traktement van de predikant, de bezoldiging van de koster, cantor en organisten;
 • de daarbij behorende pensioenvoorziening en sociale lasten;
 • het kerkelijk bureau (ledenadministratie);
 • de kosten van het jeugdwerk, kindernevendienst;
 • het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarrekening;
 • het aanvragen van subsidies en laten opstellen van meerjarige onderhoudsplannen;
 • bij toerbeurt de functie van ouderling vervullen tijdens de eredienst op zondag, 
 • het bijwonen van vergaderingen van zowel de kerkrentmeesters als de kerkenraad (beiden 8 x per jaar);
 • het verzorgen en actualiseren van het beleidsplan;
 • het beheren van de archieven van de gemeente;

Hoe komen de kerkrentmeesters aan de benodigde gelden:

 • de grootste bron van inkomsten isde vaste vrijwillige bijdragen (VVB) verkregen uit de actie kerkbalans. De werkzaamheden die samenhangen met de actie kerkbalans worden gecoördineerd en uitgevoerd door de Werkgroep Kerkbalans
 • de tweede collecte tijdens de eredienst op zondag;
 • de renteopbrengsten van uitstaande gelden van de Postmastichting, die gebruikt worden voor het onderhoud van de beide kerkgebouwen;
 • bijzondere bijdragen van het Postmafonds
 • subsidies van overheden en instellingen voor zover van toepassing
 • pachtinkomsten;
 • verhuur van kerken en vergaderruimten in het jeugdhuis;
 • incidentele gaven en/of legaten;

 

Kerkelijke bijdrage en andere betalingen  :

NL17 RABO 0363 4026 83
of
NL80 INGB 0000 1011 09
t.n.v. Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot


 

terug