Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Roze viering

datum en tijdstip 02-06-2024 om 16.00 uur
meer details

 
Collecte juni

Stichting Jarige Job meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor alles wat zich op inhoudelijk en materieel opzicht afspeelt in de kerkelijke gemeente. Ook de predikant is verantwoording schuldig aan de kerkenraad. Het te volgen beleid is in grote lijnen vastgelegd in beleidsplannen. Deze plannen worden regelmatig getoetst en zo nodig aangepast.
In de kerkenraad hebben zitting: ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Het ‘dagelijks bestuur’ bestaat uit de scriba, de voorzitter, de voorzitters van diaconie en kerkrentmeesters  en de predikant.
De kerkenraad komt 8 x per jaar samen in de kerkenraadsvergadering. Daar worden plannen besproken van de colleges en werkgroepen en besluiten genomen.
Voor bijzondere onderwerpen of vraagstukken kan de  kerkenraad de hele gemeente bijeenroepen in een z.g. Gemeentevergadering. Tijdens zo’n vergadering wordt de gemeente geïnformeerd en / of geraadpleegd over het door de kerkenraad gevoerde beleid  of over specifieke plannen.

Er zijn in onze gemeente veel taken die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen.  Vele handen maken licht werk en daarom zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen om een deel van die taken uit te voeren.

Die werkgroepen zijn:

Werkgroep Kerkbalans

Werkgroep Kerkdienst en Liturgie

Oecumenisch Beraad


Werkgroep Pastoraat
 

terug