Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Onderweg naar Kerstmis

datum en tijdstip 10-12-2023 om 15.30 uur
meer details

 
Collectes december 2023

Diverse doelen. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 27 november 2022 om 19.30 uur

Avonduur Uitgeest
Voorganger(s): Cantorij
Organist: Mw. Lisette van Veluw


Hier vind u algemene informatie over het avonduur.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website


 

 
Liturgie

Een moment van rust onder de hoede van de hemel.
Liederen, fragmenten van teksten en momenten van stilte roepen ons tot overweging van hetgeen ons geschonken.
Wij voelen dat wij niet de eersten zijn, maar meelopen in een eeuwenlange stoet door de geschiedenis.
In ons hart voelen we de nabijheid van anderen, ons voorgegaan, met ons oplopend of na ons komend.
Zo houden we de lofzang gaande.
 
De eerste zondag van het advent.
Een moment van bezinning waarin we ons met muziek, kaarslicht, teksten en stilte voorbereiden op de komst van het licht van Kerst.

Cantorij: Kyrie (Peter Veen)

De kaars wordt aangestoken

Wij zingen:
 
C:        Die de morgen ontbood
            en het licht hebt geroepen
           zegen ons ook met uw licht
A:


C:        Ondoofbaar vuur
            over ons opgegaan als een zon,
            vat ons samen in uw stralen,
            doe ons gedijen in uw ogen!
 
A:        Die de morgen ontbood
            en het licht hebt geroepen
            zegen ons ook met uw licht.

C:        Die de weerstand van de
            nacht wilt breken,
            onze toekomst
            aan het donker afdwingt.
 
A:        Die de morgen ontbood
            en het licht hebt geroepen
            zegen ons ook met uw licht.

De Vries/Vogel
 
Moment van stilte
 
Stem: 
U kent de huidige tijd: het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken, want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.
De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.

Romeinen 13: 11-12a

zingen : NLB 460

Cantorij:  
1.Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn Heiland is
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgen ster.
 
Allen: Refrein.
 
Cantorij:
4. Ziet naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat:
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
 
Allen: Refrein.
 
Cantorij:
5.Een twijgje, weerloos en ontdaan,
-zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
dat twijgje heet: Emmanuël.
 
Allen: Refrein.
 
Moment van stilte
 
Stem:
Geen Kerstcantate
 
Niet alleen in het holst
van de nacht van het jaar,
iedere nacht van het jaar
heeft het licht het koud.
 
Het vraagt om geen engelenstemmen,
het hongert naar
een beetje gerechtigheid
aan deze kant van de tijd.
 
En dromen doet het ook niet van
eeuwig hemelse zomers
in en om het vaderhuis,
het hunkert naar
 
aardse dagen ooit
zonder marteling en moord,
het licht dat van puur licht
kind is en woord.

Hans Andreus
Uit: Symbolen worden tot cimbalen


Wij zingen:
 
Dit ene weten wij en aan dit één houden wij ons vast in de duistere uren: er is een woord dat eeuwiglijk zal duren en wie ‘t verstaat, die is niet meer alleen.
 
Moment van stilte
 
Stem:
Het zal geschieden in de laatste dagen
dat God verschijnt met macht en majesteit
en in zijn licht de dageraad laat komen
die onze duisternissen weg doet stromen.
Zijn huis, hoog op de berg, staat vast in wijs beleid als onderkomen van zijn welbehagen.

NLB 455: 1

Cantorij: Zum eingang (uit Deutsche Messe)
 
Waar moet ik mij op richten als smarten mij verteren?
Of tot wie kan ‘k mij keren als vreugd’ klopt in mijn hart?
Tot U, o Heer en Vader, kom ik in vreugd’ en lijden,
gij kunt mijn hart verblijden, gij steunt mij bij mijn smart!
 
Ach, als ik U niet kende, ontviel mij aard’ en hemel;
‘k vond overal ellende, door ’t noodlot overmand.
Gij hebt aan al mijn wegen een zinvol doel gegeven:
et aards en hemels leven maakt gij tot vaderland.
  
Gebeden
Stilgebed:  laat ieder voor zichzelf daartoe de woorden vinden, zonder dat één enkele stem daarbij voorgaat.
Ieder kan in het hart de namen noemen en de gezichten zien, die, in één adem, verbonden zullen zijn met de eeuwige NAAM.
 
Wanneer u dat wilt kunt u bij elk van deze namen een kaars ontsteken: Daarmee willen wij onze gebeden samenvoegen, en bidden dat levens de glans van Gods gezicht niet zullen ontberen.
 
Al onze gebeden tezamen worden gedragen door het zingen van:


Vijf minuten stilte
 
Wij zingen:
 
Onze Vader, in de hemel
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,
En leid ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
 
Wij zingen het Avondlied:Als boze dromen ons belagen,
wij eenzaam vechten met onszelf,
laat niet de nacht dan angst aanjagen,
niet een verleden dat ons knelt.
 
U kennen wij als een bevrijder,
Gij hoort het mensenkind dat schreit.
Ook als de nacht valt, blijf ons leiden;
troost ons met uw barmhartigheid.
 
Geef ons elkaar tot licht en liefde,
waarmee het donker wordt weerstaan.
En zingend gaan wij door het donker
tezamen op uw morgen aan!

Melodie Willem Vogel

Moment van stilte
 
Wij zegenen elkaar
(en zingen daarbij staande)

Solo:
Dat wij gezien zijn in uw ogen, en dat in
ons uw licht niet dooft.

Antifoon: Allen


C:  Dat Gij ons steeds tot leven blijft bewegen,   
uw Adem over onze leegte waait -
 
Allen:  ALS GIJ ONS ZEGENT
 
C:  Geef ons elkaar als onderdak van vrede,
dat wij elkaar steeds lezen bij uw licht -
 
Allen: ALS GIJ ONS ZEGENT
 
C.  Op hoop van zegen gaan wij door het donker,
als Gij uw Naam in onze dromen schrijft

Allen: ALS GIJ ONS ZEGENT
 
 
Er wordt in dit AVOND – UUR geen collecte gehouden.
Wilt u bijdragen in de kosten, dan verwijzen wij u graag naar de collectemand bij de uitgang of banknummer NL17 RABO 0363 4026 83 tnv Protestantse Gemeente Uitgeet-Akersloot ovv cantorij.

De cantorij die in het  Avond – uur  als ‘voorganger’ optreedt, staat open voor mensen die het leuk vinden af en toe eens mee te zingen.
Er wordt daarvoor gerepeteerd de twee woensdagen voor het Avond-uur van 20.00 – 21.00 uur en één uur voor aanvang.
 
Wilt u hierover meer informatie, of eens meedoen, bel dan Cora de Lange (0251 310994).
U kunt ook eerder de muziek ontvangen.
 
In dit seizoen houden wij het volgende AVONDUUR op 12 maart.

terug