Koffie uurtje

datum en tijdstip 28-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collecte 40 dagentijd

Thema: Uit liefde voor jou. meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 25 september 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Uitgeest
Voorganger(s): Ds. Marius Braamse
Organist: Dhr. Dirk van Egmond


Startzondag

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website

Na de dienst gesprek over de toekomst en een lunch, waarvoor je je dient op te geven. Zie verder de homepagina van deze website.

 Liturgie

Het thema van de dienst is:  Leve(n) de rechtvaardigheid

In deze dienst wordt gedoopt:
Bent Junior Wielenga, zoon van Wesley Wielenga en Tamara Kos.

Voorganger:     ds. Marius Braamse
Ambtsdrager:   mw. Corrie de Bruijn
Lector:             mw. Corrie Lijesen
Organist:          dhr. Dirk van Egmond
M.m.v. de cantorij o.l.v. mw. Cora de Lange


Orgelspel

Mededelingen en aansteken Paaskaars

Wij zingen: Lied 274
Bemoediging en groet

Gebed

Dopen

Inleidende woorden

We zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’


             Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood.
             Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot.
 
             Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij.
             Ik zal er zijn voor jou, Ik ben er altijd bij.

             Ik zal er zijn voor jou, Ik laat je niet alleen.
             Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.

Doopwater binnenbrengen

Doopgebed

Lied: 350: 1,2,3 en 7
Doopvragen

Doop en handoplegging

Overhandiging doopkaars en kinderbijbel

Vragen aan de gemeente

Vredegroet

Zingen: ‘Wie door de Geest is  aangeraakt ‘ ( 1 x Cantorij daarna Allen)


Schriftlezing: Amos 6: 1-7

Lied 49: 1, 6     


Schriftlezing: Lucas 16: 19-31

Lied 992: 1, 2, 3 en 4
Overweging

Orgelspel

Cantorij zingt: ‘Zeg wie zal zaaien’ (Geloof, Hoop en Liefde)
Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem,
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.

Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach,
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.

Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde,
passie beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur,
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven

Afscheid en aanstelling
De heer Maarten van der Burgt neemt afscheid als wijk-coördinator van Akersloot. Hij wordt opgevolgd door mevrouw Koosje Wiegman.

Gebeden en gaven
De Cantorij zingt als gebed het lied ‘Groter dan ons hart’.
Daarna een ogenblik stilte, afgesloten met een gezamenlijk gebeden  ‘Onze Vader’.

‘Groter dan ons hart’:
Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren
En het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren,
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
              die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind. 
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
Laat niet de tweede dood over ons komen.

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
              die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Voor allen die gekruisigd worden wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
              die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt,
Gij die vreugde schept in mensen, Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht ,
doe ons open gaan voor het visioen van vrede,
dat sinds mensenheugenis ons roept.

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
              die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Verhaast de dag van Uw gerechtigheid.
Zie het niet langer aan, dat her en der in deze wereld
mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen,
In Uw stad verzameld zijn, in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Refrein:  Omdat Gij het zijt groter dan ons hart
              die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

Slotlied: 912


Zegen:

Amen

Orgelspel

terug