Kerkdienst Akersloot

datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur

Dielofslaantje 4

meer details

Gesprekskring 'Geloof en leven'

datum en tijdstip 02-10-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 18 september 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst Akersloot
Voorganger(s): Mw. Jeanne Erkels/ Oec. Beraad
Organist: Mw. Ria Pijlman


Oecumenische viering / Vredeszondag / m.m.v. Herenkoor

Voor de collecte zie onderaan de liturgie.

De dienst is hier te beluisteren.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terugluisteren.

Kijk voor de geldende Coronaregels op de homepagina van deze website
 Liturgie

Herenkoor zingt Introïtus ‘Da  Pacem Domine’
Vertaling:
Geef vrede, Heer, aan wie op U vertrouwen;
toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken.
Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël.

Ik ben verheugd over wat mij gezegd is: naar het huis des Heren zullen wij gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen (allen): lied 275 NLB (Huub Oosterhuis)

2
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4
Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Groet

Herenkoor zingt ‘Kyrië’

Vredeswens

Zingen (allen):
‘Vrede voor jou’ (Jan van Opbergen)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te goed, geen een te klein –
dit wordt verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.

Kaarsenceremonie

Zingen (allen):
Jij die ons kent. Jij die ons aankijkt.
Jij die de hele wereld draagt,
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt –
tijd om te leven, kans om te zijn
een plek om nu of ooit
gezien, aanvaard te zijn.

Gebed


Lezing: Amos 8 vers 4 -7 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Zingen (allen): ‘Eens komt de dag waarvan wij dromen’ (Jan van Opbergen)

Dan zal de hele aarde zingen:
‘Gezegend God, voorgoed met ons!’
De wereld haalt de armen binnen,
De rijken schreeuwen: ‘Bidt voor ons!’

En God zal eind’lijk kunnen spreken
Dat woord Hem in de mond gelegd:
‘Al wat ik schiep is goed gebleken.
Nu rust en zwijg ik zeer terecht!’

Lezing: Lucas 16 vers 1 – 17 (Bijbel in gewone taal)

Overweging
 
Herenkoor zingt ‘Da Pacem Domine’  (F. Gruber)

Geloofsbelijdenis  staande uitgesproken:
Wij zijn niet alleen,
wij leven in Gods wereld.
Wij geloven in God:
die de schepping tot stand heeft gebracht
en daar nog steeds mee doorgaat.
Die gekomen is in Jezus,
het Woord dat vlees geworden is,
om te verzoenen en nieuw te maken,
die ons geroepen heeft om kerk te zijn:
om Gods aanwezigheid te vieren,
om lief te hebben en anderen te dienen,
om recht te zoeken
en weerstand te bieden aan het kwade,
om Jezus te verkondigen,
die is gekruisigd en opgestaan,
onze rechter en onze hoop.
In leven, in dood,
in leven voorbij de dood is God met ons.
Wij zijn niet alleen.
God zij dank. Amen

Voorbeden en stil gebed

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Collecte

De collecte is bestemd voor het werk van PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de wereld.
PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Ze werken samen met mensen in conflictgebieden, zoeken politici op en slaan de handen ineen met betrokken burgers.
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in beweging. We roepen betrokken burgers op om mee te doen. Van het plaatsen van een simpele oproep op Facebook tot het opstarten van een Ambassade van Vrede. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede.

(Rekeningnummer van de diaconie: NL88RABO 0363463194 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot ovv PAX)


Tijdens de collecte zingt het Herenkoor
’Song of peace’ (Jean Sibelius)

 
Zingen (allen):


Zegen

terug