Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-08-2022 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-08-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte augustus 2022

De Regenboog Groep meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 

zondag 16 januari 2022 om 10.00 uur

Oecumenische kerkdienst
Voorganger(s): Ds. E. Plaisier + mw. J. Eekels
Organist: Dhr. D. van Egmond


Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

Op deze zondag staat een oecumenische viering gepland in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid. Dat vieren we ieder jaar samen in de Jacobuskerk in Akersloot.
De viering voor deze zondag is allang voorbereid, maar… de coronamaatregelen maken het dit jaar erg ingewikkeld om met z’n allen bij elkaar te komen.
De gezamenlijke viering dit jaar vraagt dus om een creatieve oplossing. Die hebben we na lang puzzelen gevonden. De oecumenische viering wordt eerder op zaterdag 15 januari opgenomen in onze kerk met medewerking van de Cantorij. U kunt de dienst gewoon zoals u gewend bent op zondag 16 januari beluisteren op kerkdienstgemist.nl.  
Op zondag 16 januari wordt ‘simultaan’ precies dezelfde viering in de Jacobuskerk gehouden, met een klein aantal parochianen en vier voorzangers uit de Cantorij.
Zo zijn we toch enigszins verbonden met elkaar.

 


Liturgie:
 
Aan deze dienst werken mee:
Voorgangers:   Ds. Evelien Plaisier en Jeanne Eekels                    
Lectoren:         Emma Roorda en Koosje Wiegman
Organist:         Dirk van Egmond
Zang:              De Cantorij (of een deel daar van) o.l.v. Cora de Lange
Zang uit Eritrea: Mlete Gilamichael, Selihom en Jafet

Namens het Oecumenisch Beraad:
Marian Meijne
Koosje Wiegman


Zingen: lied 287 (NLB) vers 1, 2 en 5
1   Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2   Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest.

5   Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
Licht dat dit geheim behoedt:
God is goed

Woord van welkom

Vredesgroet

Kaarsenceremonie: we steken kaarsjes aan tijdens het zingen van de Cantorij

Illumina :        
     Laat er licht in ons hart in ons leven zijn: Illumina
     Laat er liefde en warmte en uitzicht zijn: Illumina
     Licht van boven, van binnen van eeuwigheid
     Laat dat licht in de ziel van ons allen zijn : Illumina                  

Heel het duister:
     Heel het duister is vol van luister door uw licht
     De nacht is als de dag net zo helder.

Licht in ons midden:
     Licht in ons midden, warmte en vuur
     Heer wees aanwezig, Heer wees aanwezig,
     Heer wees aanwezig in dit uur.

Gebed

Lezing: Matteüs 2: 1 -12

Zingen: lied 601 (NLB)

1   Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.


2   Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.


3   Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van hem die leeft.


Lezing: Efeziërs 5: 8 -14

Zingen: lied 286 (NLB)
1. Waar de mensen dwalen in het donker,
     draai je om en zie het nieuwe licht,
     zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
     zie de mens die ieder mens verlicht.
     refrein:
     Want het licht is sterker dan het donker
     en het daglicht overwint de nacht,
     zoek je weg niet langer in het duister,
     keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
     in een wereld die geen vrede vindt,
     heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
     er is licht dat alles overwint.
     refrein

3. Steek een kaars aan tegen al het duister,
     als een teken in een bange tijd,
     dat ons leven niet in wanhoop eindigt
     dat de vrede sterker is dan strijd.
     refrein

Overdenking

Luisteren naar een lied uit  Eritrea

Geloofsbelijdenis van Nicea  in de traditie van de Oosterse Kerken
(staande uitgesproken)

V     Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
A     Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen;
V     en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
A     geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;
V     die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
A     en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden,
V     die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is,
A     en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,
V     en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;
A     en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader,
V     die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
A     En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
V     Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
A     En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt.
       Amen.
 
Zingen: lied 221 (NLB)
1   Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.


2   Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.


3   Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.


Gebeden - stil gebed - Onze Vader
     Onze Vader die in de hemel zijt,
     Uw naam worde geheiligd.
     Uw koninkrijk kome.
     Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
     Geef ons heden ons dagelijks brood.
     En vergeef ons onze schulden
     zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
     En leid ons niet in verzoeking,
     maar verlos ons van de boze.
     Want van U is het koninkrijk
     en de kracht en de heerlijkheid
     in eeuwigheid. Amen.

Zegen

Slotlied: lied 872 (NLB)
     Amen, siyakudumisa.       
     Masithi
     Amen, siyakudumisa.
     Masithi
     Amen, Bawo, Amen Bawo
     Amen, siyakudumi sa.

Vertaling: Zing amen. Wij prijzen God.----------------------------------------------------------------------------------------

Het Oecumenisch Beraad werkt tegenwoordig op projectbasis.
De leden komen bij elkaar om ‘activiteiten’ voor te bereiden zoals de oecumenische vieringen en in september 2019 de Walk of Peace.

Lijkt het u leuk om eens een keer vrijblijvend mee te denken bij de voorbereiding van een activiteit?
Dan bent u van harte welkom!
Op donderdagmiddag 17 maart staat de voorbereiding van de Pinksterviering op de agenda, om 14 uur in het Parochiecentrum.
Er wordt dan gebrainstormd over thema en teksten.

terug