kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

 
Collectes mei

Mercy Ships meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Zondag 17 jan 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. E. Plaisier en pastor H. Hudepohl
Kerkdienst Uitgeest
Organist: T. Veltkamp


Deze dienst kan niet bijgewoond worden en is alleen online te beluisteren. 

Wereldgebedsdag, oecumenische viering.


De dienst is hier te beluisteren tijdens de dienst.
Enige tijd na de dienst kunt u hier terug luisteren.

Voor de collecte zie de linkerkolom op uw beeldscherm.

 Online oecumenische gebedsviering voor eenheid van kerken.
Parochie Bron van Levend Water Akersloot en Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
Thema: “Blijf in mijn liefde”

Openingslied                                                 “Laudate omnes gentes, laudate Dominum” (lied 117d, Taizé)

Woord van Welkom

Vredegroet                                                     “Vrede voor jou” (Lied 421)

Kyriegebed                                                     afgesloten met gezongen “kyrie”

Gloria    (afgewisseld Zang/Lezing)           “U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!”
Z:           U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!
L:           Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken.
              Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen.
Z:           U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!
L:           Wij zingen uw lof te midden van lijden en tranen.
              Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt is.
Z:           U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!
L:           Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand.
              Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.
Z:           U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!
L:           Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid.
              Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,
              waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden geboren.
Z:           U die ons roept om U te loven hier op aarde: glorie aan u!

Evangelielezing                                             Johannes 15: 1-17
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

Lied                                                                  “Innerlijk licht” (Taizé)
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
schijn in de donkere hoeken van mijn ziel.
Innerlijk licht, o Jezus Messias,
geef dat ik open uw liefde ontvang.

Overdenking

Lied                                                                  “Samen op de aarde” (Lied 993)
1.   Samen op de aarde
      dat beloorde land,
      God zal ons bewaren,
      want Hij houdt in stand.
2.   wat Hij heeft geschapen
      met zijn hand, zijn woord.
      Hij zal niet verlaten
      wat Hem toebehoort.
3.   ’t Westen en het oosten,
      voor- en nageslacht,
      om zijn naam te troosten
      zijn zij aangebracht;
4.   om zijn naam te prijzen
      gaf Hij zon en maan,
      wijzen en onwijzen
      gunt Hij één bestaan.
5.  Israël, Egypte,
     stem en tegenstem,
     hoogtepunt en diepte –
     alles zegent Hem,
6.  want Hij zal verzoenen
     wat vijandig is,
     nieuwe namen noemen,
     voor een oud gemis.
7.  Kerk en wereld samen,
     vasteland en zee,
     worden ja en amen,
     ja uit ja en nee.

Geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle
Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, in de taal van het eigenbelang, in de macht der machtigen.
Maar ik wil geloven in het recht van de zwakste, in de open hand, in de macht van de overtuiging.
Ik zal niet geloven in de scheiding tussen rijk en arm, hoog en laag, in voorrechten, in de gevestigde orde.
Maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn, dat de orde van de macht en het onrecht, wanorde is.
Ik zal niet geloven in het mechanisme van productie en consumptie, in de mens als kostenfactor, in de mens als wegwerpartikel.
Maar ik wil geloven in de arbeid als dienst, in het werken aan de leefbaarheid van deze aarde, in de menselijke solidariteit en verbondenheid.
Ik zal niet geloven dat ik de verdrukking elders kan bestrijden als ik het onrecht hier laat bestaan.
Maar ik wil geloven dat recht één is, hier en daar, dat ik niet vrij ben zolang nog een mens slaaf is.
Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is.
Ik zal niet geloven dat de droom van de mensheid een droom zal blijven.
Maar ik durf geloven - altijd en ondanks alles - in de nieuwe mens, in de andere weg.
Ik durf geloven in Gods eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader   (Lied 369b)
Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Zegen, gezongen amen

Slotlied                                                            “Ga met God” (Lied 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn

 

terug