Kerkdienst Uitgeest

datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur

Castricummerweg 2

meer details

Koffie uurtje

datum en tijdstip 23-07-2024 om 10.00 uur
meer details

 
Collecte juli

Flying Doctors meer

 
Kerkdienst beluisteren

 
 
Diakenen Diakenen

Het Griekse woord ‘diakonia’ betekent dienst aan de medemens in materiële nood.
Ieder mens heeft recht op respect en op een menswaardig bestaan. Diaconie is omzien naar onze medemensen (vooral de kwetsbaren) en onrecht bestrijden.

 

Het college van diakenen bestaat momenteel uit:

Dhr. F. Stark (voorz.) tel. 0251-314386
Mw. Th. Bos - Olthoff tel. 0251-314661
Mw. M. Issa - Proper tel. 0251-312338
Secretariaat: 
Mw. L.T. Dijkstra

tel. 0251-293498

Contact per e-mail: diakenen@kerkuitgeestakersloot.nl

 

Financiële administratie diaconie:

Mw. L. Blok – Belkom tel. 0251-317090

 

 

Taken van de diakenen:

Voorbereiden en meewerken aan de viering van het Avondmaal

 Inzamelen van diaconale gelden:
in elke eredienst is de eerste collecte bestemd voor een diaconaal doel. De diaconie kiest een aantal projecten, waarvoor de collecteopbrengsten van een bepaalde maand bestemd zijn. Er worden ook regelmatig collectes voor landelijke doelen  van de PKN gehouden.
De collectedoelen worden in de kerkdienst toegelicht door een diaken.

• Beheer van diaconale gelden:
de diaconie heeft een eigen begroting en financieel verslag en beheert een aanzienlijk vermogen. Het bezit van de diaconie is vroeger geschonken in de vorm van giften, legaten en erfenissen met de opdracht het voor diaconale doelen te gebruiken.

Verlenen van bijstand, verzorging en bescherming aan wie dat nodig hebben.
De diaconie zet zich samen met gemeenteleden in voor ouderen, eenzamen, daklozen, mensen met een handicap e.d. Vaak gaat het om luisteren, doorverwijzen, helpen met bijv. het invullen van formulieren, bemoedigen.
Ook verleent de diaconie eventueel in probleem- of noodsituaties ‘stille hulp’.  Deze financiële hulp wordt anoniem verstrekt. Het is nooit structureel, omdat er anders volgens de bestaande regels gekort wordt op mogelijke uitkeringen.
Ondersteuning kan ook verleend worden door een (renteloze) lening of door begeleiding bij de besteding van het geld.

 Actief betrokken zijn, namens kerk en/of gemeente bij het zoeken naar oplossingen voor sociale vraagstukken.
Om het diaconale werk te kunnen doen, is het nuttig samen te werken met organisaties en personen in de regio.
Sinds 2007 verzorgt de diaconie met een aantal kerkelijke vrijwilligers de uitreiking van voedselpakketten van de voedselbank  IJmond-Noord in het jeugdhuis van de kerk.
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt er vanuit gegaan dat het maatschappelijke middenveld, kerken , vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers een belangrijke rol spelen in de zorgverlening. De adviesraad wil een steentje bijdragen aan het goed verlopen van de zorg voor mensen die dit echt nodig hebben.
De diaconie is vertegenwoordigd door de hr. Huisman in de WMO-adviesraad van de gemeente Uitgeest.

Ouderenwerk
Voor meer informatie zie In Gesprek / Ouderen

Noodfonds
De diaconie neemt deel in het Noodfonds van de kerken in Castricum.

Betalingen en giften diaconie:
 

NL88 RABO 0363 4631 94
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot

terug